top of page

קורסים וייעוצים

החזרים מקופות החולים

שימו לב!

השירותים שניתנים דרך Nurse With Love, על ידי: אנה קוגן, מ.ר. 202060, נכללים בסל ההריון או תחת שירותים אחרי לידה (שב"ן), מתוך היותה אחות ויועצת הנקה מוסמכת.

למרות הכתוב לעיל, לכל קופת חולים יש את התנאים והבירוקרטיה שלה להחזרים מתוך סל ההריון עבור יועצים חיצוניים וקורסים שאינם מטעם הקופה, לכן מחובתכן לבדוק האם אתן זכאיות לחזרים לפי תנאי הקופה, טרם קביעת הייעוץ ו/או הקורס.

ניתן לברר תנאים אלו באתר הקופה או במזכירות המרפאה.

bottom of page